Heaven Hill Series Box Set (Books 1-4) - Laramie Briscoe, Lindsay Hopper, Kari Ayasha